Terms & conditions

Please contact us for terms and conditions in English.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Ondernemingsgegevens
Deze website en webshop is eigendom van de firma ATELIER DEVILLÉ BVBA, met maatschappelijke zetel te 3110 Rotselaar, Leeuwerikstraat 8, RPR Leuven, afdeling Leuven, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0885.665.032 met BTW nummer BE0885.665.032.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die is geplaatst bij Atelier Devillé via de webshop Klaar Devillé en op elke overeenkomst die navolgend tot stand komt tussen deze verkoper en de klant. Atelier Devillé behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door het publiceren van een nieuwe versie.

Artikel 3. Het aanbod
3.1 De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
3.2 Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Atelier Devillé gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Atelier Devillé is inzake de juistheid, up-to-date zijn of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis en is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zetfouten of drukfouten in de omschrijving van de aangeboden producten.
3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4. De overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Atelier Devillé onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Atelier Devillé is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Atelier Devillé passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Atelier Devillé daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.4 Atelier Devillé kan zich binnen de wettelijke grenzen op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Atelier Devillé op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Atelier Devillé gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.5 Atelier Devillé zal uiterlijk bij levering van het product aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: de voornaamste kenmerken van het/de product(en); de totale prijs van het/de product(en), alle belastingen en extra kosten inbegrepen; de wijze van betaling; de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor het uitoefenen door de klant-consument van het herroepingsrecht.

Artikel 5. Online aankopen
De bestelprocedure via de webshop Klaar Devillé van Atelier Devillé verloopt als volgt :
• Selecteer het gewenste product en voeg het toe aan het winkelwagentje
• druk op de knop ‘Bestellen’, waarna leveringskeuze en adresgegevens worden gevraagd
• druk op de knop ‘Naar betalen’, waarna selectie van het gewenste betaalmiddel gevraagd wordt om de bestelling te bevestigen
• druk op de knop ‘Online betalen’ om via een beveiligde verbinding de betaling af te handelen
• Na het bestellen stuurt Atelier Devillé een orderbevestiging per e-mail uit
• Indien de producten op voorraad zijn, wordt een tweede e-mail verstuurd wanneer de winkel je bestelling heeft verzonden
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :
• via kredietkaart
• via debetkaart
• via Paypal
Atelier Devillé rekent geen kosten aan voor het gebruik van voormelde betaalwijzen.

Artikel 6. Leverings- en verzendvoorwaarden
6.1 Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de webshop Klaar Devillé levering toestaat. Bij niet vermelding van uw land, kan u contact opnemen met Atelier Devillé via het contactformulier voor een aanvraag tot verzending naar uw land. Indien aanvaard zullen de kosten voor de verzending naar het land van uw keuze, u dan ook meegedeeld worden en worden deze verrekend in het totaal te betalen bedrag.
6.2 Atelier Devillé streeft ernaar de producten te leveren binnen de termijn aangegeven op het ogenblik van bestelling (deze termijn kan worden geactualiseerd in de bevestiging van de bestelling). De leveringstermijnen wordt in de mate van het mogelijke gerespecteerd. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op enige vergoeding. Atelier Devillé is niet verantwoordelijk voor vertragingen van haar leveranciers of transportfirma’s. Wanneer er door overmacht of andere onvoorziene omstandigheden abnormale vertraging in de leveringstermijn zou zijn, zal Atelier Devillé de klant hiervan onverwijld op de hoogte brengen, inclusief informatie over de geactualiseerde leveringstermijn.
6.3 Atelier Devillé is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de klant. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die ten laste zijn van de klant.
6.4 Indien de klant een wijze van levering verzoekt die afwijkt van de door Atelier Devillé toegepaste wijze, dan zullen de eventuele supplementaire kosten worden doorgerekend aan de klant.
6.5 De risico’s van verlies en beschadiging van de producten worden overgedragen aan de klant op moment van levering. Evenwel, wanneer de klant haar contractuele verplichtingen niet naleeft, zal het risico van verlies en beschadiging van de producten overgaan op de klant op het ogenblik dat de levering had moeten plaatsvinden zonder schending van verplichtingen aan de zijde van de klant.
6.6 Klanten mogen kosteloos annuleren indien goederen om welke reden ook niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden na sluiting van de overeenkomst en dit overeenkomstig art. VI.43 van het Wetboek Economisch Recht.

Artikel 7. Bepalingen met betrekking tot de ontvangst
7.1 De klant is gehouden het aantal en de staat van de producten te controleren bij levering.
7.2 In geval van schade of indien de levering niet overeenkomt met de bestelling, dient de klant Atelier Devillé hierover onmiddellijk te informeren middels een aangetekend schrijven of per mail bij de ontvangst van het product/de producten. In dergelijke geval zal Atelier Devillé ter vervanging nieuwe identieke producten leveren of het factuurbedrag terugbetalen aan de klant. Indien schade of niet-conformiteit van de levering niet gemeld wordt binnen 48u na ontvangst, behoudt Atelier Devillé zich het recht voor om omruiling of terugbetaling te weigeren.
7.3 Indien de klant, nadat Atelier Devillé een bevestiging van verzending van het product heeft toegestuurd aan de klant, het product niet heeft ontvangen binnen een termijn van zeven dagen (voor België) of tien dagen (voor andere landen waaromtrent de website de bestelling toelaat), dient zij Atelier Devillé hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, zodat ze kan nagaan wat met de zending gebeurd is. Indien de zending inderdaad verloren is, stuurt Atelier Devillé een nieuwe zending toe aan de klant zonder bijkomende kosten. Evenwel betreffende de door klanten verstuurde terugzendingen die verloren geraken, zijn de verantwoordelijkheid van de klant, niet van Atelier Devillé. Atelier Devillé adviseert de klant daarom een retour steeds voldoende gefrankeerd volgens gewicht en met een verzekerde verzending te versturen (bvb Taxipost secure) met trackingmodaliteiten.

Artikel 8. Prijs - facturering
8.1 Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Voor aangetekende zendingen en expreszendingen (enkel op aanvraag) worden extra kosten in rekening gebracht.
8.2 Voor alle bestellingen worden de op de dag geldende prijzen op de website aangerekend. De bestellingen worden gefactureerd conform het btw-tarief dat geldig is op de dag van de bestelling.
8.3 Atelier Devillé behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde prijzen te wijzigen wanneer er zich prijswijzigingen voordoen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van Atelier Devillé tot na volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsintresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behoudt Atelier Devillé zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de klant. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

Artikel 10. Retourzendingen – herroepingsrecht
10.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor particuliere klanten die producten online aankopen in hun hoedanigheid van consument (natuurlijke persoon die handelt voor privédoeleinden buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit).
10.2 De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder verplicht opgave van redenen de overeenkomst tot aankoop van het bestelde product te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat:
(a) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het aangekochte goed in uw bezit krijgt ;
(b) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het laatste aangekochte goed of een onderdeel ervan in uw bezit krijgt (in geval van levering van meerdere goederen of onderdelen binnen één bestelling);
(c) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het eerste goed fysiek in uw bezit krijgt (in geval van een regelmatige levering van goederen tijdens een bepaalde periode).
10.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u Atelier Devillé op ondubbelzinnige wijze meedelen dat u beslist om de overeenkomst te herroepen. U kan dit doen per post of e-mail of via het contactformulier op de webshop waarna u de instructies om de zending te retourneren worden meegedeeld.
10.4 Wanneer de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient deze onmiddellijk en uiterlijk binnen de 14 dagen na de dag van ontvangst, het aangekochte goed terug te sturen naar Atelier Devillé, Leeuwerikstraat 8, 3110 Rotselaar en dit op eigenkosten. Postdatum geldt als bewijs.
De klant verbindt er zich toe het goed in perfecte staat, in originele verpakking en vergezeld van het factuur of leveringsbon terug te sturen naar Atelier Devillé. Bij beschadiging of onvolledige terugzending behouden we ons het recht voor aan de consument een schadevergoeding aan te rekenen gelijk aan de waardevermindering van het goed dat het gevolg is van het behandelen van het goed dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het goed vast te stellen. De goederen worden omwille voorzien van “een zegel”. De aangebrachte zegel belet niet dat de klant kan nagaan of het goed beantwoordt aan zijn verwachtingen. Bij terugzending van een goed waarvan de aangebrachte zegel werd verbroken, behoudt Atelier Devillé zich het recht voor om een waardevermindering aan te rekenen of de terugbetaling te weigeren.
10.5 Atelier Devillé verbindt zich er toe binnen de 14 dagen van zodra wij het goed hebben teruggekregen, alle van de consument ontvangen betalingen terug te betalen, met uitzondering van de eventuele extra retourkosten, waardevermindering in geval van schade aan het goed, gebruik van het goed of verbreking van het zegel (zie art.10.4)
De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u uw aankoop heeft betaald.
10.6 Dit herroepingsrecht geldt niet voor (zie ook artikel VI.53, boek VI van het Wetboek van Economisch Recht ):
• artikelen die niet voorradig zijn maar toch door u besteld werden en daarom ook speciaal voor u vervaardigd werden;
• dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming, en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden;
• de levering van volgens uw specificaties vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Artikel 11. Betaling van de goederen
11.1 De facturen worden met de producten meegestuurd of naar het factuuradres gestuurd, indien dit afwijkt van het afleveradres. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van Atelier Devillé op de vervaldag of bij bestelling in geval van verkoop via de webshop, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.
11.2 Behoudens uitdrukkelijke toestemming geeft een klacht die is neergelegd bij Atelier Devillé de klant niet het recht om een openstaande betaling of een gedeelte daarvan te staken, uit te stellen of hierop een vergoeding in zijn voordeel toe te passen
11.3 Atelier Devillé behoudt zich het recht voor om iedere nieuwe bestelling te weigeren indien er achterstallige facturen openblijven tot het moment van de volledige betaling van alle openstaande facturen van de klant.
11.4 De facturen worden op de vervaldatum, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met een conventionele intrest van 1 % per maand. Bovendien wordt het factuurbedrag verhoogd met 10 % met een minimum van 125,00 EUR, van rechtswege en zonder ingebrekestelling van zodra een factuur niet is betaald op haar vervaldag, en dit ten titel van conventioneel schadebeding. Indien een factuur op de vervaldatum niet is betaald, worden alle onbetaalde facturen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Garantie en klachtenmanagement
12.1 De producten vallen onder de garantie zoals voorzien in de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. Deze wet biedt aan de consument garantie in geval van non-conformiteit van het consumptiegoed, dit is wanneer het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed.
De consument kan de wettelijke garantie niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de verkoop.
De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het goed.
Deze wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument.
12.2 Bij vragen, opmerkingen of klachten kan de klant op elk moment contact opnemen met Atelier Devillé via de contactgegevens vermeld op de website. Atelier Devillé zal het verzoek van de klant zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk in behandeling nemen en zal contact opnemen met de betrokken klant. Indien de vraag, opmerking of klacht betrekking heeft op de garantie, moet in beginsel de fabrikant/producent betrokken worden, zodat de behandeling van het verzoek of de klacht meer tijd in beslag kan nemen.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, met inbegrip van de naam, logo’s, foto’s, product- en bedrijfsnamen, teksten, tekeningen, beelden, informatie en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Atelier Devillé en/of rechthoudende derden. Niets mag gebruikt worden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.
Artikel 14. Privacy – gegevensbeleid
14.1 Atelier Devillé verkoopt persoonlijke gegevens van klanten niet aan derden en behandelt deze strikt conform de van toepassing zijnde wetgeving en haar beleid met betrekking tot vertrouwelijkheid. Het privacybeleid van Atelier Devillé is gepubliceerd op haar website.
14.2 Overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving heeft de klant het recht op toegang en correctie van zijn persoonlijke gegevens.

Artikel 15. Toepasselijk recht - geschillenbeslechting
15.1 In geval van geschil is het Belgische recht van toepassing.
15.2 Partijen komen hierbij overeen om eventuele geschillen eerst en vooral onderling te zullen regelen op een informele wijze en hierbij de grootst mogelijke discretie indachtig te zullen zijn. Indien de voormelde informele regeling niet tot een oplossing komt, zal het geschil worden voorgelegd aan de gewone rechtbanken. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement, afdeling Leuven zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze overeenkomst voortvloeit of die ermee verband houdt en dat niet wordt opgelost conform de voormelde informele procedure.
15.3 Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdient van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentendienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl
15.4 Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr
15.5 Atelier Devillé heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op http://www.unizo.be/ecommercelabel/ waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.

Artikel 16. Adresgegevens
Atelier Devillé bvba
Leeuwerikstraat 8
3110 Rotselaar
België
BE0885665032
www.atelierdeville.be
info@atelierdeville.be(Download the Terms and Conditions as a PDF document.)
© 2017 - 2024 Klaar Devillé | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore